அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் / குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் / அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள் விண்ணப்பம் – திருப்பூர் மாவட்டம் மட்டும் மொத்த காலியிடங்கள் : 163 - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Thursday, January 31, 2019

அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் / குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் / அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள் விண்ணப்பம் – திருப்பூர் மாவட்டம் மட்டும் மொத்த காலியிடங்கள் : 163

அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் / குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் / அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள் / விண்ணப்பம் – திருப்பூர் மாவட்டம் மட்டும் மொத்த காலியிடங்கள் : 163

CRITERIA FOR THE APPOINTMENT OF ANGANWADI WORKER/MINI ANGANWADI WORKER/HELPERApplication


 


ANGANWADI WORKER
MINI ANGANWADI WORKER
ANGANWADI HELPER
Residence and Proof of Identity
3.K.M.
Local resident status will have to be certified by Supervisor Grade II by any of the following criteria

a)by electoral roll
b)by Panchayat Tax Register
c)by Ration Card
d)by Aadhar card
3.K.M.
Local resident status will have to be certified by Supervisor Grade II by any of the following criteria

a)by electoral roll
b)by Panchayat Tax Register
c)by Ration Card
d)by Aadhar card
3.K.M.
Local resident status will have to be certified by Supervisor Grade II by any of the following criteria

a)by electoral roll
b)by Panchayat Tax Register
c)by Ration Card
d)by Aadhar card
Age
25-35 years

(the upper age limit for all categories shall be extended by 5 years for widows, destitute and candidates in hill areas. (35+5=40 years) and minimum age in hill areas reduced by 5 years (i.e.) 20 years)
25-35 years

(the upper age limit for all categories shall be extended by 5 years for widows, destitute and candidates in hill areas. (35+5=40 years) and minimum age in hill areas reduced by 5 years (i.e.) 20 years)
20-40 years

(the upper age limit for all categories shall be extended by 5 years for widows, destitute and candidates in hill areas(below 45 years))
Educational Qualification
Passed  in X Std
Passed  in X Std
Ability to read and write.
Selection committee Members(other than Chennai)
a)District Project Officer
b)Deputy Director(HS)
c)Child Development Project Officer(Concerned)
a)District Project Officer
b)Deputy Director(HS)
c)Child Development Project Officer(Concerned)
a)District Project Officer
b)Deputy Director(HS)
c)Child Development Project Officer(Concerned)
Chennai
a)Deputy Director(ICDS)
b)Joint Director/deputy Director(Health)
c)District Project Officer(Chennai)
d)Child Development Project Officer(Concerned)
a)Deputy Director(ICDS)
b)Joint Director/deputy Director(Health)
c)District Project Officer(Chennai)
d)Child Development Project Officer(Concerned)
a)Deputy Director(ICDS)
b)Joint Director/deputy Director(Health)
c)District Project Officer(Chennai)
d)Child Development Project Officer(Concerned)
Appointing Authority
District Collectors other than Chennai
 For Chennai - Director Cum_Mission Director, ICDS, Chennai-113
District Project Officer in all District including Chennai.
District Project Officer in all District including Chennai.
Application

No comments:

Post a Comment

Popular Posts