தேனி மாவட்ட CSC VLE சங்கத்தின் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு தேவைப்படும் சேவைகள் குறித்தும் மற்றும் CSC VLE நடப்புக் கணக்கு துவங்குவதற்கான வழிவகைகளையும் செய்தனர் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Wednesday, February 13, 2019

தேனி மாவட்ட CSC VLE சங்கத்தின் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு தேவைப்படும் சேவைகள் குறித்தும் மற்றும் CSC VLE நடப்புக் கணக்கு துவங்குவதற்கான வழிவகைகளையும் செய்தனர்


தேனி மாவட்ட CSC VLE  சங்கத்தின் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு தேவைப்படும் சேவைகள் குறித்தும் மற்றும் CSC VLE   நடப்புக் கணக்கு துவங்குவதற்கான வழிவகைகளையும் செய்தனர்

No comments:

Post a Comment

Popular Posts