தமிழ்நாட்டில் கிராமத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் நமது CSC VLE க்கள். - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Wednesday, February 13, 2019

தமிழ்நாட்டில் கிராமத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் நமது CSC VLE க்கள்.


Swachhata Pakhwada தமிழ்நாட்டில் கிராமத்தை சுத்தப்படுத்துவதற்காக மாணவர்களிடமும் குடும்பங்களிடமும் சுத்திகரிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் போட்டிகள் நடத்தி கிராம மக்களை ஊக்குவிக்கும் CSC VLE க்கள்.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts