வேலூர் மாவட்டத்தில்,அணைகட்டு பகுதியில், பிஎம்ஜிடிஷா மற்றும் CSC சேவைகள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Wednesday, February 13, 2019

வேலூர் மாவட்டத்தில்,அணைகட்டு பகுதியில், பிஎம்ஜிடிஷா மற்றும் CSC சேவைகள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.

வேலூர் மாவட்டத்தில்,அணைகட்டு பகுதியில், பிஎம்ஜிடிஷா மற்றும் CSC சேவைகள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts