ஆதாரின் அதிரடி அறிவிப்பு – இனி பிறந்த தேதியில் ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே மாற்றம் செய்ய முடியும் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Thursday, October 17, 2019

ஆதாரின் அதிரடி அறிவிப்பு – இனி பிறந்த தேதியில் ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே மாற்றம் செய்ய முடியும்


ஆதாரின் அதிரடி அறிவிப்பு – இனி பிறந்த தேதியில் ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே மாற்றம் செய்ய முடியும்
UIDAI NOTIFICATION ON UPDATION OF DATE OF BIRTH (DOB)F.  No.  4(4)/57/159 /2016-E&U Government                        of India
Ministry  of Electronics   & IT Unique   Identification   Authority   of India (Enrolment   & Update  Division)

7th Floor,   UIDAI Headquarters, Bangla  Shahib   Road,   Behind   Kali  Mandir,
Gole  Market,   New  Delhi-ll0001.
Dated    14    October,  2019.
Circular


Sub:     Updation   of Name   Gender  and   Date   of Birth   in  Aadhaar   -  modification   of process-   reg.

Ref:      1) OM  No.  4(4)/57/159/2016-E&U        dated    24.09.2018.
2) OM  No.  4(4)/57/159/20      16-E&U dated    07.02.2019.
3) OM  No.  4(4) / 57/159/20     16-E&U dated    01.04.2019.


Vide  Office Memorandums    referred  above   limits   on,  number   of updates   in
Name,  Gender  and   Date   of Birth   were   prescribed   that   are  in:-


    Name:   Twice   in  Life  time
    Gender:    Once   in  life  time
    Date   of Birth:    Once   in  life  time   subject   to  condition   that   present   status     of
DoB  is  declared   /  approximate.

2.         The  above   referred   OM  at  Sf.  No.3    also   provides   exception   handling   process for  the    cases    requiring   updation   of Name,  Gender  or  Date   of Birth   more   than    the prescribed   limit.

3.         Considering   the   analysis   of exception   cases    of DoB  handled   by  Regional Offices, it has   been   decided  that   update   in  DoB  shall   be  allowed  once   in  life  time irrespective   of present   status    whether   the   same   is  verified  or  declared   or approximate.

4.         All other   terms    and   conditions   including   exception   handling   process   shall remain   same.

5.        This   issues    with   the   approval   of CEO,   UIDAI.                       

(Ashok Kumar)
Assistant   Director  General

To
1.  All Registrar/Enrolment       agencies.
2.   Regional  Offices  of UIDAI
3.   Tech   Centre  of UIDAI.


DOWNLOAD OFFICIAL LETTER - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

Popular Posts