வங்கியின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ள சேவைகள்- VLE க்க - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Saturday, January 19, 2019

வங்கியின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ள சேவைகள்- VLE க்க


வங்கியின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ள சேவைகள்-  VLE க்கCSC SPV டிசம்பர் 2012 ல் அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளுடனும் நாடு முழுவதும் வர்த்தக நிருவாக முகவர்கள் (பி.சி.ஏ.க்கள்) நியமனம் செய்ய ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது.

இந்த ஒப்பந்தத்தில் கிராமப்புற வங்கிகள் மற்றும் தனியார் வங்கிகள் உட்பட 45 வங்கிகள் CSC SPV மற்றும் BCC SP களுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன,

வங்கியின் மூலம் வழங்கப்பட உள்ள சேவைகள்

S.NO.
 PRODUCTS OFFERED
*
ACCOUNT OPENING
*
ATAL PENSION YOJNA (APY)
*
DEPOSIT
*
PRADHAN MANTRI SURKSHA BIMA YOJNA(PMSBY)
*
WITHDRAWAL
*
PRADHAN MANTRI JIWAN JYOTI BIMA YOJNA (PMJJBY)
*
FUND TRANSFER
*
OD/LOANS
*
IMPS (IMMEDIATE PAYMENT SYSTEM)
*
AADHAAR SEEDING
*
AEPS (AADHAAR ENABLED PAYMENT SERVICE)
*
MOBILE SEEDING
*
INDO-NEPAL TRANSACTIONS
*
PASSBOOK PRINTING
*
FD ACCOUNT
*
RUPAY CARD ACTVATION
*
RD ACCOUNT
*
RECOVERY IN NPA AND IRREGULAR ACCOUNTSPRODUCTS OFFERED BY VLES UNDER BANKING

CSC SPV has signed an agreement with all Public Sector Banks in December 2012 for engagement of CSCs as Business Correspondent Agents (BCAs) across the country. As of now, 45 banks, including Regional Rural Banks and Private Banks, have signed agreements with CSCSPV for engagement of CSCs as BCs.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts