தமிழ்நாட்டிலுள்ள காட்பாடியில் PMGDISHA பிரச்சாரத்தின் ஒரு பார்வை. - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Monday, February 11, 2019

தமிழ்நாட்டிலுள்ள காட்பாடியில் PMGDISHA பிரச்சாரத்தின் ஒரு பார்வை.


இந்தியா முழுவதும் பொது சேவை மையங்கள் டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு மற்றும் பிரதான் மந்திரி கிராமின் டிஜிட்டல் சாஷ்ட்ரர் அபியான் மீது தீவிரமாக விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களை பரப்புகின்றன. தமிழ்நாட்டிலுள்ள காட்பாடியில் PMGDISHA பிரச்சாரத்தின் ஒரு பார்வை.No comments:

Post a Comment

Popular Posts